Skoči na glavno vsebino

Hišni red

Hišni red je šolski akt ki so ga vsi udeleženci šolskega življenja dolžni spoštovati. Posledice za vse njegove kršitve so opredeljene v ŠOLSKEM REDU OŠ ŠEMPAS. Hišni red je bil dopolnjen dne 29. 1. in velja od 5. 2. 2024.

 1. ŠOLSKI PROSTOR

Šolski prostor, za katerega velja hišni red, zajema šolsko zgradbo, prostor pred obema vhodoma s pripadajočo zelenico in  nasadom, igrišče in travnik ob šolski zgradbi, pločnik, postajališče šolskega avtobusa ter parkirišče. (oglejte si na sliki)

 1. PRIHODI V ŠOLO

V šolsko stavbo je vstop dovoljen zaposlenim in učencem naše šole ter njihovim staršem in skrbnikom. Ostali gostje se morajo ob prihodu v šolo javiti pri dežurnem učencu.

Šola odpre svoja vrata ob 6.30. Učenci od 1. do 4. razreda vstopajo v šolo skozi zgornji vhod, ostali učenci pa skozi spodnjega. Od 8.00 do 11.00 se v šolo vstopa samo skozi spodnji vhod. V času pouka učenci ne smejo zapuščati šole in njene okolice. Učenci šole se ne smejo zadrževati na igrišču ob vrtcu.

Za učence prvih razredov je organizirano jutranje varstvo od 6.30 do 8.00  z učiteljico jutranjega varstva. Do 7.30 se lahko vključijo tudi učenci 2. razreda. Učenci od 3. do 9. razreda, ki prihajajo v šolo pred 7.00, počakajo na klopi v garderobi razredne stopnje. Vsi učenci, razen vozačev, prihajajo v šolo od 7.40 do 7.50. Šola organizira varstvo vozačev od 7.15 dalje in je za učence vozače obvezno. Učenci od 5. do 9. razreda se do 7.55 zadržujejo v večnamenskem prostoru.

Učenci prihajajo v šolo za šolsko delo primerno oblečeni. Obleka naj ne bi ovirala učenca pri delu.
Učenci prihajajo k pouku točno. Ob začetku ure morajo biti učenci pred učilnico. Šolska ura se prične tako, da učenci na svojih mestih stoje pozdravijo učitelja. Začetek in konec šolske ure naznani zvonec, vendar lahko učenci zapustijo učilnico šele takrat, ko jim to dovoli učitelj. Po končanem pouku in opravljenih obveznostih zadrževanje v šolski stavbi ni dovoljeno. V za to določenem prostoru ostanejo obvezno le učenci, ki so na seznamu varstva vozačev in učenci, ki čakajo na naslednjo uro.

 1. DEŽURSTVO

Na šoli je od 7.20 (sreda od 7.10) do 13.30 organizirano dežurstvo, ki ga izvajajo učenci in strokovni delavci šole.

Dežurstvo učencev opravljajo učenci 7., 8. in 9. razreda po določenem vrstnem redu: začnejo 9. razredi, nato 8. in nazadnje še 7. razredi. V prvem krogu opravljajo dežurstvo vsi, v drugem pa le učenci s pozitivnim učnim uspehom oziroma tisti, ki nimajo večjih učnih ali vzgojnih težav.

Seznam dežurnih učencev pripravi razrednik posameznega razreda in ga prilepi na omaro ob mizi dežurnega učenca. Drugim učencem ni dovoljeno zadrževanje pri dežurnem učencu.
Prostor in čas opravljanja dežurstva: od 7.50 do 13.30, večnamenski prostor in jedilnica.

Naloge in dolžnosti dežurnega učenca:

 • Ob 7.55 v tajništvu šole dobi list dežurnega učenca. V list vpisuje le tiste zadeve, ki jih določa predpisan obrazec. Pisanje in risanje ostalih stvari ni dovoljeno! 
 • Preden vstopi v razred, potrka, pozdravi in ko odide, ponovno pozdravi.
 • Od 8.30 do 9.30 odnese malico učencem 1. triade (malico odloži na klopco). Po končani malici vrne posodo v kuhinjo (v dogovoru z delavko v kuhinji).
 • Odnese čaj in sadje v obe zbornici: v prvo nadstropje in v pritličje.
 • Po končani malici v večnamenskem prostoru – jedilnici pobriše in poravna mize ter stole, pospravi morebitne ostanke hrane ter embalaže in prostor pomete. Pribor za čiščenje dobi pri delavcu v kuhinji.
 • Preveri, da luči ne gorijo po nepotrebnem v večnamenskem prostoru, na hodnikih ter v straniščih v pritličju in v prvem nadstropju, da so vodovodne pipe zaprte … O nepravilnostih obvesti tajništvo šole ali svetovalno delavko.
 • Po kosilu pomaga delavki iz kuhinje pospraviti posodo in jo vrniti v kuhinjo.
 • V času kosila (od 11.40 do 13.40) pomaga vzdrževati red pri odlagalnem pultu za posodo pri kuhinji ter skrbi, da vsi (učenci in delavci šole) pravilno ločujejo odpadke.
 • Med 13.00 in 13.15 odnese iz obeh zbornic posodo za pijačo v kuhinjo.
 • Nese obvestila oziroma okrožnice po razredih.
 • Vljudno sprejme obiskovalce šole, jih poimensko vpiše v mapo ter jih usmeri ali pospremi k posameznim delavcem šole oziroma v tajništvo. Obiskovalci ne smejo motiti učitelja med poukom!
 • Vstop v upravne prostore ima le dežurni učenec (učiteljem po potrebi prenese nujna obvestila/ vprašanja/ prošnje ostalih), le izjemoma po en učenec, če dežurnega ni.
 • Zadržuje se le v večnamenskem prostoru, da je lahko vedno dosegljiv. Tudi v času rekreativnega odmora ostane pri dežurni mizi!
 • Ne dovoli, da ga učenci pri opravljanju dežurstva motijo.
 • Pomaga vzdrževati red na hodnikih in v večnamenskem prostoru.
 • Ne dovoli, da učenci, ki nimajo pouka, motijo delo v telovadnici in v ostalih prostorih na šoli.
 • Prepiše vso učno snov in navodila za domače delo, ki so bila med dežurstvom podana sošolcem v razredu.
 • Ob 13.30 odnese list dežurnega učenca k dežurnemu učitelju oz. v upravo šole in se pogovori o poteku dežurstva. Ko dežurni učitelj list podpiše, ga učenec vrne v tajništvo šole in zaključi z dežurstvom.
 • Če je napovedano pisno ali ustno preverjanje, mora dežurni učenec tisto šolsko uro prisostvovati pouku. Vsaj en dan prej mora poiskati zamenjavo med učenci, ki smejo opravljati dežurstvo v 7., 8. ali 9. razredu. O zamenjavi odločata razrednika obeh učencev.
  Če dežurni učenec ne bo izpolnjeval svojih dolžnosti, bo razrednik ukrepal v skladu s šolskim redom. 

Naloge dežurnih učiteljev:

 • Odklene spodnji vhod ob 7.20 (sreda 7.10).
 • Pred poukom: učitelj usmerja učence, ki niso v JV in VV v večnamenski prostor, kjer počakajo do 7.55. Skrbi za red in disciplino na hodnikih. Učence, ki ne upoštevajo pravil, se vpiše v eAsistenta. V primeru, da je učenec petkrat vpisan, se pokliče starše.
 • Malica: Učitelji predmetnega pouka po 2. uri pospremijo učence (od 6. do 9. razreda) do jedilnice. Dežurni učitelji kontrolirajo, da učenci ne nosijo hrane in pijače iz jedilnice. Učitelji skrbijo, da se učenci kulturno obnašajo pri jedi in sedijo pri mizi do 9.45. Tisti učenec, ki pravil ne upošteva, sedi pri mizi pred telovadnico.
 • Glavni odmor:
  – dva učitelja dežurata v zgornjem nadstropju (ob učilnicah 1. – 3. razreda),
  – en učitelj dežura pred knjižnico, zgornjimi in spodnjimi učilnicami 4. in 5. razredov ter predmetne stopnje,
  – dva učitelja dežurata v spodnjem nadstropju (v garderobi in v večnamenskem prostoru) oz. zunaj.
 • Kosilo: učitelj skrbi za red v jedilnici in na spodnjem hodniku. Učenci morajo upoštevati opozorila in navodila vseh zaposlenih. Učitelji predmetnega pouka po končanem pouku pospremijo učence (od 6. do 9. razreda) do jedilnice. Ob sredah po 5. šolski uri poskrbijo, da se v kuhinjo odnese ostanke Šolske sheme.
 1. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE

Ob vstopu v šolo učenci odložijo odvečna oblačila in čevlje v garderobne omarice ter se preobujejo v šolske copate. Učenca, ki pride v razred neprimerno obut, pošlje učitelj iz razreda, da se preobuje.

Med poukom se učenci primerno obnašajo, ne počnejo stvari, ki motijo učitelja ali ostale učence pri šolskem delu.

Ko se šolska ura konča, reditelja uredita učilnico. Ko zapusti učilnico zadnji učenec, učitelj učilnico zaklene.

Za lepo okolico učenci skrbijo tako, da mečejo odpadke v koše za smeti, ne lomijo vej, ne trgajo cvetja, ne uničujejo cvetličnih korit, klopi ter ostalih predmetov v okolici šole.

Na šolskih hodnikih, v jedilnici in učilnicah učenci skrbijo za urejenost stenskih panojev. Ne trgajo slik in obvestil, prav tako se ne dotikajo razstavljenih izdelkov.

 1. PREHRANA

Učenci malicajo po drugi šolski uri. Učence od 6. do 9. razreda na malico pospremijo učitelji, učencem od 1. do 5. razreda pa malico prinesejo reditelji. Pri jedi se kulturno obnašamo. Ko učenci pojedo malico, reditelji v nižjih razredih pospravijo posodo in jo odnesejo v kuhinjo. Učenci višje stopnje, ki malicajo v večnamenskem prostoru, sami pospravijo skodelice in ostanke hrane, dežurni učenec pa pobriše mize. Učenec, ki med malico ali kosilom v jedilnici namerno maže mize in stole, mora po končanem obroku sam počistiti prostor.

Kosilo se prične ob 11.40 in traja do 13.40. Učenci od 1. do 5. razreda, ki so vključeni v podaljšano bivanje, gredo na kosilo skupaj z učiteljem. Ko učenci pokósijo, pladenj s priborom, krožniki in ostanki hrane sami odnesejo na odlagalni pult in pospravijo za sabo.

Pravila obnašanja v jedilnici:

 • V jedilnico vstopamo le v šolskih copatih.
 • Šolsko torbo odložimo tako, da nikogar ne ovira.
 • Skozi jedilnico hodimo tiho in mirno. To ni prostor, kjer bi kričali, se lovili ali ropotali s stoli.
 • Jedilnica je kraj, kjer kulturno uživamo hrano. Uporabljamo jedilni pribor.
 • Po končani malici ali kosilu pospravimo za sabo.
 • Hrane in pijače ne nosimo iz jedilnice.
 • Po končanem pouku se v jedilnici zadržujejo le učenci, ki so pri kosilu in tisti posamezniki, ki čakajo na naslednjo uro (seznam čakajočih).
 • Do hrane imamo spoštljiv odnos!
 1. ODMORI

Dvajsetminutni odmor po tretji šolski uri je namenjen rekreaciji. Ob lepem vremenu učenci preživljajo odmor na igrišču, lahko pa tudi v večnamenskem prostoru ali v knjižnici. Učenci so na igrišču preobuti in oblečeni, učilnice se zaklepa. Ob slabem vremenu so učenci od 6. do 9. razreda v večnamenskem prostoru ali knjižnici. Učenci od 1. do 5. razreda so v učilnicah. Med odmorom se ne oddaljujejo od šole, niti ne hodijo v trgovino.

Med petminutnimi odmori in med malico učenci ne smejo zapuščati šolske stavbe. Med odmori, malico in med rekreativnim odmorom učenci odložijo torbe na klop, pod klop ali k steni hodnika ob učilnici, kjer so končali pouk. Torbe nikakor ne odlagajo v jedilnici. Učenci, ki imajo naslednjo uro šport, odložijo torbo na ali pod mizo pred vhodom v garderobo. V garderobi hranijo torbe učenci, ki so končali šport. 

V telovadnici se učenci lahko zadržujejo le ob navzočnosti učitelja. Pravila obnašanja v telovadnici, knjižnici in računalniški učilnici vam posredujejo učitelji športa, knjižničarka oziroma učitelj računalništva in so kot del Šolskega reda objavljena na spletni strani šole.

 1. OSTALA PRAVILA HIŠNEGA REDA

Do sošolcev, delavcev šole in ljudi, ki vstopajo v šolo, se obnašamo spoštljivo. Učenci in učitelji se pozdravljamo in ogovarjamo z ustreznimi pozdravi in vljudnostnimi izrazi.

Učenci višjih razredov morajo biti še posebej pozorni in skrbni do mlajših učencev. Učenci višjih razredov se ne smejo zadrževati na zgornjem hodniku nižje stopnje brez prisotnosti učitelja.

Učencem je na šolskem prostoru uporaba mobilnih telefonov in ostalih elektronskih naprav, ki omogočajo zajem zvoka, videa in fotografij, prepovedana. Izklopljen telefon ima lahko učenec le v šolski torbi ali v garderobni omarici. V času dejavnosti izven šolskega prostora je uporaba telefona dovoljena le v dogovoru z učitelji, ki učence spremljajo. V primeru kršenja tega določila, učitelj učencu odvzame mobilni telefon in ga vrne staršem. Do prihoda staršev se telefon hrani v tajništvu (v ognjevarni omari).

Učenci, ki namerno poškodujejo šolske predmete, morajo povrniti nastalo škodo.

V šolskih prostorih, šolski okolici in na šolskih dejavnostih izven šolskih prostorov je STROGO PREPOVEDANO:

 • posedovanje (prinašanje, uporaba) vžigalnikov, pirotehničnih sredstev in drugih nevarnih snovi in predmetov (npr. noži, sekire, strelno in drugo orožje, drugi ostri ali koničasti predmeti, različno orodje, kot so izvijači, kladiva, žeblji, vijaki, vrtalniki …);
 • kajenje, uživanje alkohola, mamil in drugih poživil (energijskih pijač in psihoaktivnih sredstev).

Če strokovni delavec šole sumi, da učenec poseduje nedovoljen ali nevaren predmet  ali snov, obvesti ravnatelja ali pomočnika ravnatelja. Ravnatelj oz. oseba, ki jo ravnatelj pooblasti, lahko opravi pregled osebnih predmetov učenca (ki je lahko izveden izključno pri posamezniku, za katerega se sumi, da ima pri sebi predmete, s katerimi bi lahko ogrozil svoje življenje ali zdravje oziroma življenje ali zdravje drugega).

Zarja H. Marc,
ravnateljica

Related Images:

(Skupno 1.646 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost